dilluns, 6 d’abril del 2020

SOLUCIONS FULL DE REPÀS (6 d'abril )

78 014 008: Setanta-vuit milions catorze mil vuit
504 703 012: Cinc-cents quatre milions set-centes tres mil dotze
15.142.005: Quinze milions cent quaranta-dos mil cinc
220.414.300 : Dos-cents vint milions quatre-cents catorze mil tres-cents.


  a) 1328 + 7183 + 40 = 8551
  b) 44 – (16 + 27) =   1              
  c) 1703 – 1048 = 655
  d) 7237 x 80 = 578.960
  e) 8931 x 704 = 6.287.424
  f) 7239 : 9 = 804
  g) 7213 : 64 = 112
  h) 7052 : 57 = 123
  i) 3860 x 100 = 386.000
   j) 2500 : 100 = 25


 Escriu amb xifres romanes.
2014: MMXIV
446: CDXLVI


 Escriu el valor d'aquestes xifres
MMCCCXV: 2315
DCXLVII: 647


 Escriu amb xifres:
a) Tres setens: 3/7
b) Vuit terços: 8/3
c) Sis novens: 6/9
d)Tres quarts: 3/4


 Expressa en forma de fracció:
0'13:  13/100         0'07: 7/100          1'30: 130/100           0'6: 6/10


Escriu com es llegeixen els nombres anteriors
Tretze centèssimes, set centèssimes, una unitat i trenta centèssimes, sis dècimes


 Ordena de més gran a més petit: 0'03, 3'01 , 0'7, 0'17, 0'31, 0'01, 1'03

3'01   1'03    0'7     0'31    0'17   0'03     0'01