dilluns, 23 de març del 2020
Hola! Supòs que tots ja heu fet el full de matemàtiques! Aquí teniu les solucions.Fins demà!!


FULL DE REPÀS (23 de març)

Nom: ______________________________________________________

20 105 663: Vint milions cent cinc mil sis- cents seixanta-tres
112 000 073: Cent dotze milions setanta-tres
1.305.408 : Un milió tres-cents cinc mil quatre-cents vuit.
712.095.023 : Set-cents dotze milions noranta-cinc mil vint-i-tres.

a) 6529 + 164 + 685 = 7.378
b) 15 - (16 - 9) =  8                                       h) 5542 : 75 = 73
c) 507 – 248 = 259                                        i) 943 x 100 = 94300
d) 4862 x 76 = 369.512                                  j) 437 : 100 = 4'37
e) 8739 x 805 =  7.034.895                            k) 14'3 + 3'5 + 0'45 = 18'25
f) 6497 : 6 =   1.082                                         l) 12'3 – 7'62 = 4'68
g) 7329 : 38 = 192
Escriu amb xifres romanes.
1086: MLXXXVI
714: DCCXIV
4 Escriu el valor d'aquestes xifres
DCCXLVI: Set- cents quaranta-sis                                                 
MCCCLXXII: Mil tres- cents seixanta-dos
Escriu amb xifres:
a) Tres setens  3/7                                       c) Quatre cinquens  4/5
b) Cinc dècims   5/10                                    d) un vuitè  1/8
Expressa en forma de fracció:
0'21= 21/100       0'6 =6/10         0'13=13/100      0'03= 3/100
9 Escriu com es llegeixen els nombres anteriors
   Vint-i-una centèssima
   Sis dècimes
   Tretze centèssimes
   Tres centèssimes