dimecres, 25 de setembre de 2019PER TREBALLAR ELS NOMBRES DE FINS A SET XIFRES...

http://www.genmagic.org/menuprogram/mates1/animmat1c.swf
https://clic.xtec.cat/projects/numeraci/jclic.js/index.html


IMPORTANT: 

En acabar aquesta unitat és important:
    - Llegir i escriure correctament nombres fins als milions.
    - Compondre i descompondre nombres de fins a set xifres.
    - Comparar i ordenar nombres utilitzant els signes corresponents.
    - Arredonir nombres al miler i al milió més pròxim.